కస్టమర్ కేసు

ఫిలిప్స్ లైటింగ్ --- సన్ ఫ్లవర్

సహకార ఉత్పత్తి: 32HT లైన్ రోబోట్ ట్రస్ యంత్రం.

gfthk (4)
gfthk (5)
sfefs

కేంద్ర అక్షం --- వాటా సైకిల్

ఆక్సిల్-రకం ఒకటి నుండి రెండు ట్రస్ స్వయంచాలక ఉత్పత్తి లైన్.

gfthk (1)
gfthk (2)
gfthk (3)