අප අමතන්න

ෂැංෙසෝ Zhanhang ජාත්යන්තර වෙළඳ සමාගම,

ලිපිනය

1022, 1, Elegant කොමර්ෂල් ප්ලාසා, Xinbei දිස්ත්රික්, ෂැංෙසෝ සිටි, Jiangsu පළාත් චීනය ගොඩනැගීම

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

+86 0519-81001800

+86 18118018629

පැය

Monday ~ Friday

9:00 am ~ 5:00 pm

 

'

අප සමග එක්වීමට අවශ්යද?