පාරිභෝගික නඩුව

Philips ආලෝකය --- සූර්යයා මල්

සහයෝගීතාව නිෂ්පාදන: 32HT ලයින් රොබෝ truss යන්ත්රය.

gfthk (4)
gfthk (5)
sfefs

මධ්යම අක්ෂය --- කොටස් පාපැදි

උපරිම ඇක්සෙල්-වර්ගය ඒක-දෙකක් truss ස්වයංක්රීය නිෂ්පාදන පේලි.

gfthk (1)
gfthk (2)
gfthk (3)