خدمت

مخکې د خرڅلاو د خدمتونو د بهیر
د بهیر 1: د ساحوي سفر لومړنۍ د مادیاتو په
بهیر 2: د پېرېدونکي د مخابراتو ډیزاین
بهیر 3: د پلان کي بدلون
بهیر 4: د پلان معلومول
بهیر 5: د یو قرارداد لاسلیک، prepayments راټولولو
بهیر 6: د پروژې د تطبيق د پیرودونکو د منلو

وروسته د خرڅلاو د خدمتونو د بهیر
د بهیر 1: د پېرېدونکي او ترميم
د پروسې 2: ځواب په وخت
د بهیر 3: د ټيليفون د اړیکو
بهیر 4: د ټيليفون او ترميم ساحوي او ترميم
د پروسې 5: د پېرېدونکي ارزونې د ثبت
د پروسې 6: د مسايلو ښه لنډیز

faefsefe