د پیرودونکو صورت کې

د فلپس د لامپ --- لمر ګل

د همکارۍ د محصول: 32HT کرښې Robot ترس ماشین.

gfthk (4)
gfthk (5)
sfefs

د مرکزي محور --- بايسکل Share

Axle-ډول يو-to-دوه ترس تولید.

gfthk (1)
gfthk (2)
gfthk (3)