കസ്റ്റമർ കേസ്

ഫിലിപ്സ് ലൈറ്റിംഗ് --- സൺ ഫ്ലവർ

സഹകരണം ഉൽപ്പന്ന: ൩൨ഹ്ത് ലൈൻ റോബോട്ട് ട്രസ് മെഷീൻ.

ഗ്ഫ്ഥ്ക് (4)
ഗ്ഫ്ഥ്ക് (5)
സ്ഫെഫ്സ്

കേന്ദ്ര അച്ചുതണ്ട് --- പങ്ക് സൈക്കിൾ

ആക്സിൽ-തരം ഒരു-ടു-രണ്ട് ട്രസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് നിര്മ്മാണരീതി.

ഗ്ഫ്ഥ്ക് (1)
ഗ്ഫ്ഥ്ക് (2)
ഗ്ഫ്ഥ്ക് (3)