ករណីអតិថិជន

Philips បំភ្លឺ --- ស៊ុនផ្កា

ផលិតផលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ: ម៉ាស៊ីន truss 32HT បន្ទាត់មនុស្សយន្ត។

gfthk (4)
gfthk (5)
sfefs

អ័ក្សកណ្តាល --- កង់ចំណែក

axle ប្រភេទមួយទៅពីរ truss ការផលិតដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

gfthk (1)
gfthk (2)
gfthk (3)