سرویس

پیش فروش فرایند خدمات
فرآیند 1: درست سفر اولیه نقل قول
فرآیند 2: ارتباط و ضوابط طراحی
فرایند 3: اصلاح طرح
فرآیند 4: تعیین طرح
فرآیند 5: انعقاد قرارداد، جمع آوری پیش پرداختها
فرآیند 6: پروژه پذیرش اجرای ضوابط

خدمات پس از فروش فرآیند
فرآیند 1: ضوابط تعمیر
فرآیند 2: پاسخ در زمان
فرآیند 3: تلفن ارتباطات
فرآیند 4: تلفن تعمیر درست تعمیر
فرآیند 5: و ضوابط ارزیابی ضبط
فرآیند 6: خلاصه ای از بهبود مسائل

faefsefe