مورد و ضوابط

فیلیپس نورپردازی --- گل آفتاب

کالا همکاری: دستگاه خرپا 32HT ربات خط.

gfthk (4)
gfthk (5)
sfefs

محور مرکزی --- سهم دوچرخه

محور نوع یک به دو خرپا خط تولید اتوماتیک.

gfthk (1)
gfthk (2)
gfthk (3)